• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Vinn-vinn for kollektivtransporten

Vinn-vinn for kollektivtransporten

Kollektivtransporten står overfor store utfordringer i årene som kommer. Ambisiøse mål om nullvekst i biltrafikken vil gi trafikkvekst i den dimensjonerende rushtrafikken og økt finansieringsbehov.

Urbanet Analyse har nylig gjennomført en analyse av effektiv prising på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Analysene viser at tidsdifferensiering kan gi både flere passasjerer og redusert tilskuddsbehov. Resultatene er også presentert i en artikkel i Samferdsel (link).

Tidsdifferensierte takster vil spre trafikken mer utover døgnet og frigjøre kapasitet som kan benyttes til å fange opp fremtidig trafikkvekst. Rushtrafikken har de minst prisfølsomme trafikantene, samtidig som kostnadene ved den dimensjonerende rushtrafikken er nesten dobbelt så høye som kostnadene utenfor rush. Med effektiv prising vil reiser som gjennomføres utenfor rushtiden ha en relativt lavere takst enn de kostnadsdrivende rushtidsreisene.

Våre analyser viser at det er et stort potensial for tidsdifferensierte takster fordi mange trafikanter har muligheter til å reise utenfor den kostnadskrevende rushtiden. Ved en rabatt på omtrent 30 prosent utenfor rush viser våre analyser at 27 prosent av rushtidsreisene i Bergen, og 16 prosent i Oslo, vil overføres til perioden utenfor rush. I Bergen kan endringen redusere tilskuddet med omtrent 10 prosent, noe som tilsvarer 100 millioner kroner i redusert årlig tilskuddsbehov. I Oslo er tilskuddet omtrent uendret. Dette viser at det er mulig å redusere tilskuddsbehovet selv uten at noen får høyere takster enn i dag.


Ae rapport